Pravidlá hry

1 Hracia plocha

Oficiálne rozmery ihrísk Košickej novej ligy 5+1 sú 22-28m x 46-54m

Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, ktoré môžu mať rozmery 3m x 2m, 4m x 2m, alebo 5m x 2m, a to v závislosti od ihriska.

Na ihrisku je označený bod pre pokutový kop. Pri bránkach o rozmere 3m x 2m je tento bod vo vzdialenosti 6m od bránkovej čiary. Pri bránkach o rozmere 4m x 2m a 5m x 2m je tento bod vo vzdialenosti 8m od bránkovej čiary. Zápasy sa budú odohrávať paralelne pod umelým osvetlením.

2 Hracia doba

2×25 minút hrubého času s krátkou polčasovou prestávkou potrebnou na výmenu strán (max. 2 minúty)

Čakacia doba je 5 minút od času stanoveného v rozpise stretnutia. Rozhodca má právo oficiálnu čakaciu dobu navýšiť ešte o maximálne 5 minút, ak to uzná za vhodné, no nesmú byť pritom ohrozené časy začiatkov ďalších zápasov. V prípade dlhšej čakacej doby je tím pokutovaný a zápas skončil kontumáciou v neprospech absentujúceho tímu 5:0.

3 Lopta

Oficiálna veľkosť lopty pre KNL je č. 5

Organizátori súťaže zabezpečujú lopty, avšak každý tím je povinný doniesť svoju vlastnú loptu, v prípade, že všetky lopty budú zakopnuté.

4 Štart hráčov

Do stretnutia môžu zasiahnuť len hráči, ktorí sú na súpiske daného tímu a zároveň sú uvedení v zápise o stretnutí. To znamená, že hráči musia byť zaregistrovaní v Informačnom systéme malého futbalu.

V prípade, ak je otázna totožnosť hráča (podaná včasná námietka zo strany súpera), môže rozhodca požiadať hráča o jeho identifikáciu osobným dokladom. Hráč má právo odmietnuť preukázať sa osobným dokladom, no v tomto prípade má rozhodca právo nevpustiť hráča ďalej do hry až do tej doby, kým sa nepreukáže platným osobným dokladom.

V prípade, že nastúpi hráč, ktorý sa nenachádza na súpiske, zápas je kontumovaný výsledkom 5:0 v neprospech tímu, ktorý pravidlo porušil.

V prípade, ak má tím farmu (tzv. "B" tím) môžu hráči z tohto tímu nastúpiť za "A" tím, avšak maximálne dvaja počas jedného zápasu. Rovnaké pravidlo platí pre hráčov v opačnom smere (z "A" tímu do "B" tímu). Tím môže mať počas sezóny maximálne troch takýchto hráčov.

Súpisku mužstva je možné upravovať len do konca 5. hracieho týždňa.

Hráč môže byť na súpiske 2 rozdielnych tímov (striedavý štart), avšak musí platiť:

 • nový tím nie je v rovnakej skupine ako materský tím, respektíve v skupine, ktorá sa v určitej fáze sezóny môže spojiť so skupinou materského tímu,
 • je potrebné zadať striedavý štart v informačnom systéme malého futbalu,
 • na zápasovej súpiske tímu môžu byť najviac dvaja takýto hráči (ak viacej, kontumácia),
 • na sezónnej súpiske môžu byť najviac traja takýto hráči,
 • manažér nového tímu musí informovať o takomto hráčovi vedenie Košickej novej ligy.

Mená hráčov, ktorí majú striedavý štart budú zverejnené na web stránke.

5 Počet hráčov

Hrá sa systémom 5+1. Na striedanie je povolený počet náhradníkov rovnajúci sa maximálnemu počtu hráčov na sezónnej súpiske.

V prípade, že klesne počet hráčov jedného tímu na 4 (3+1), je stretnutie ukončené kontumáciou v prospech druhého tímu.

Minimálny počet hráčov k zahájeniu stretnutia je 4+1.

6 Striedanie brankárov

Striedanie brankára je možné len počas prerušenej hry a na striedanie je nutné upozorniť hlavného rozhodcu.

Bez upozornenia k rozhodcovi je úkon striedania brankára neplatný, rozhodca preruší hru a udelí za nepovolené striedanie žltú kartu. 

Striedajúci brankár musí byť farebne odlíšený.

7 Striedanie hráčov

Prebieha hokejovým spôsobom.

Striedanie hráčov je povolené len vo vyznačenom priestore okolo stredovej čiary a na vlastnej polovici tímu. Zóna na striedanie je vyznačená. 

V prípade nesprávneho striedania je tím potrestaný žltou kartou, ktorá je pripísaná hráčovi, ktorý zle striedal, teda hráčovi, ktorý neoprávnene vstúpil na hraciu plochu. 

Hráči nemôžu stáť vo vyznačenom priestore na striedanie dlhšie ako 30 sekúnd pred úkonom striedania. V prípade, ak hráč stojí vo vyznačenej zóne na striedanie dlhšie ako 30 sekúnd, rozhodca udelí hráčovi žltú kartu. 

8 Technická zóna (nové - jar 2024)

Na vyznačenom ihrisku sú k dispozícii miesta pre lavičky náhradníkov.

Zóna lavičiek je vyznačená a nazýva sa technická zóna. 

Technická zóna sa rozprestiera minimálne 1 meter na obidve strany od lavičiek náhradníkov a siaha do vzdialenosti minimálne 2 metre od postrannej čiary. 

Technická zóna je vyznačená.

Osoby v technickej zóne musia byť označené.

Iba jedna osoba je oprávnená stáť a dávať svojim hráčom pokyny z technickej zóny.

Ostatní hráči sú povinní sedieť, avšak v prípade ak sa na lavičke nenachádza dostatok miesta, hráči môžu stáť vedľa lavičky náhradníkov, tak aby bolo zrejmé, že iba jedna osoba dáva svojim hráčom pokyny. 

Hráči môžu stáť poblíž lavičky aj v tom prípade, ak nemajú záujem sedieť ale stále musí byť zachované pravidlo, aby bolo zrejmé, že iba jedna osoba dáva svojim hráčom pokyny.

Tréner a ostatné osoby sa musia zdržiavať v technickej zóne okrem výnimočných okolností, keď napríklad masér a lekár vstupujú s povolením rozhodcu na hraciu plochu, aby zhodnotili zranenie hráča. 

Tréner a ostatné osoby zdržiavajúce sa v technickej zóne sa musia správať zodpovedajúcim spôsobom.

9 Hráčska zóna (nové - jar 2024)

Medzi vyznačenými vnútornými čiarami ihrísk vzniká hráčska zóna.

Do hráčskej zóny môžu vstupovať iba vystrojení hráči Košickej novej ligy (registrovaní v informačnom systéme malého futbalu) a maximálne dvaja členovia realizačného tímu, ktorí sú vedení ako členovia realizačného tímu Košickou novou ligou.

Ak sa v hráčskej zóne, na príslušnej strane lavičky náhradníkov budú zdržiavať iné osoby, ktoré:

a) nie sú na súpiske tímu 

b) nie sú členmi realizačného tímu

c) sú členmi tímu ale nemajú predpísanú výstroj (dres, kraťasy, kopačky FG/AG/TURF),

rozhodca v prerušenej hre hlasne nariadi klubovému manažérovi respektíve kapitánovi previnilému tímu, aby upozornil dané osoby na to, že do 60 sekúnd musia opustiť hráčsku zónu. Hra medzitým môže pokračovať. 

Avšak, keď ani po 60 sekúndach nedôjde k náprave a opusteniu hráčskej zóne inými osobami, rozhodca kontumačne ukončí stretnutie v prospech druhého tímu. 

Ak sa v hráčskej zóne na obidvoch stranách tímov budú zdržiavať iné osoby aj po upozornení rozhodcu smerom ku klubovému manažérovi (kapitánovi), rozhodca stretnutie ukončí a anuluje výsledok zápasu. Obidvom tímom nebude pripočítaný žiaden bod.

10 Výstroj hráčov

Hráč nesmie mať na výstroji ani na sebe nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov). Organizátori nedoporučujú hrať s okuliarmi.

Hráči hrajú na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Je zakázané hrať v kopačkách s kovovými kolíkmi! Organizátori odporúčajú ako ideálnu obuv turfy.

Hráč s nepovolenou obuvou bude z ihriska vykázaný.

V prípade, ak by oba tímy mali tričká/dresy rovnakej farby, je hosťujúci tím povinný si trička/dresy zmeniť na inú farbu, prípadne použiť rozlišovacie vesty.

11 Brankári

Brankári oboch tímov musia mať výstroj odlišnej farby od ostatných hráčov. Platí len pre 1. Ligu.

Povinná základná výstroj hráča sa skladá z nasledujúcich samostatných dielov: dresu, trenírok, štulpní a obuvi. Hráči jedného tímu musia na zápas nastúpiť v rovnakej farebnej kombinácií jednotlivých dielov. Hráči musia mať na zadnej strane dresu označenie zreteľnými číslicami s vysokými najmenej 20 cm.

Porušenie bodu 1 v časti "Vystroj hráčov" a podčasti "Platí len pre 1. Ligu", bude pokutované podľa aktuálneho sadzobníka pokút.

12 Poradie v lige

O konečnom poradí v lige rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohratých stretnutí

Ak majú po odohranej súťaži dva alebo viac tímov rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí:

 • vzájomný zápas (v prípade rovnosti bodov viacerých tímov, je to počet bodov získaných v minitabuľke),
 • rozdiel skóre v rámci minitabuľky,
 • väčší počet strelených gólov v rámci minitabuľky,
 • rozdiel skóre zo všetkých stretnutí,
 • väčší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí,
 • kvalifikačné stretnutie (len v prípade, ak sa má určiť postupujúci alebo zostupujúci), v inom prípade rozhodne los.

Poradie tímov sa v priebehu súťaže určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:

 • z gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí,
 • z vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach.

13 Bodovanie

Tímu sa do tabuľky po riadnom ukončení zápasu pričítajú:

 • za výhru 3 body,
 • za remízu 1 bod,
 • za prehru 0 bodov.

14 Hlavný rozhodca

Hlavný rozhodca je delegovaný organizátormi ligy. Dohliada na dodržovania pravidiel.

Napomenutie hráča signalizuje rozhodca žltou kartou, vylúčenie hráča červenou kartou.

Hlavný rozhodca môže ukončiť zápas pri opakovanom nešportovom správaní a v prípade inzultácie rozhodcu musí ukončiť zápas.

Hlavný rozhodca môže prerušiť, resp. odložiť zápas v prípade búrky, zlej viditeľnosti, vážneho zranenia hráča, poruchy s osvetlením, alebo pri situácii, kedy nie je dispozícii do 30 sekúnd od straty lôpt ani jedna - v takých situáciách sa čas zastavuje.

Hlavný rozhodca v prípade vstupu divákov do hráčskej zóne, vylúči tieto osoby mimo hraciu plochu alebo do diváckej zóny. Fanúšikovia sú povinní opustiť hraciu plochu do 60 sekúnd. (Pravidlo 9)

Rozhodca gól neuzná, ak sa dostane priamo do súperovej bránky: z nepriameho voľného kopu. V tomto prípade je nariadený kop od bránky. Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prípade, že hráč prihrá loptu svojmu brankárovi nohou pod kolenom, alebo z vhadzovania a brankár sa dotkne lopty rukou, tzv. pravidlo o malej domov.

15 Asistent rozhodcu

Asistent rozhodcu je nominovaný Košickou novou ligou, ktorého deleguje hlavný rozhodca (napríklad meranie času, zapisovanie gólov a trestov,...) Rozhodujúce slovo má hlavný rozhodca. V prípade, že sú delegovaní dvaja rozhodcovia, majú rovnaké právomoci a pískajú obaja.

16 Zápis o stretnutí

Zápis o stretnutí sú povinní pred zápasom vyplniť zástupcovia (manažér, kapitán alebo hráč) oboch mužstiev, ktoré na daný zápas nastúpia.

Zástupcovia (manažér, kapitán, alebo hráč) svojím podpisom potvrdzujú oprávnenosť všetkých hráčov, figurujúcich v zápise o stretnutí, k nástupu na zápas.

Konečný výsledok stretnutia zapíše hlavný rozhodca do zápisu o stretnutí, spolu s menom víťazného tímu.

Zástupcovia oboch tímov sú povinní potvrdiť konečný výsledok a víťaza stretnutia svojim podpisom na zápis o stretnutí po skončení zápasu.

V prípade, ak tieto náležitosti nebudú splnené zástupcom jednotlivých tímov, má sa za to, že so zápisom o stretnutí súhlasia.

17 Pravidlá hry

17.10 Zahájenie hry - spôsob

 • Rozohráva mužstvo, ktoré vyhralo los. Spôsob lósu určí hlavný rozhodca.
 • Hra je zahájená v momente dotyku rozohrávajúceho hráča lopty.
 • Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom.
 • Protihráč musí byť od stredového bodu vzdialený minimálne 5 metrov.

17.11 Brankár

Ak sa dostane lopta mimo hry za bránkovú čiarou, do hry ju uvádza brankár z priestoru pokutového územia a to rozohratím nohou zo zeme.

V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou a lopta musí opustiť pokutové územie.

Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. V prípade, ak brankár prehodí loptu rukou cez celé ihrisko a lopta skončí v súperovej bránke, tak tento gól neplatí a hra pokračuje kopom od bránky súpera.

Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.

17.12 Offside

Pravidlo o postavení mimo hry neplatí. Aut sa zahráva vhadzovaním lopty do hry z miesta na autovej čiare, kde lopta opustila hraciu plochu.

17.13 Voľné kopy a kopy z rohu

Pri rozohrávaní voľného kopu, alebo kopu z rohu, je lopta v kľude a je uvedená do hry nohou. Pri rozohrávaní kopu z rohu musí byť lopta v kľude na autovej čiare.

Hráč súpera musí stáť najmenej 5 metrov od lopty v prípade voľného kopu.

Pri rozohrávaní voľného i nepriameho kopu môže útočiaci hráč znamením (zdvihnutím ruky) požiadať hlavného rozhodcu, aby hráči súpera dodržali minimálnu vzdialenosť od lopty. V takom prípade rozohráva útočiaci tím na znamenie hlavného rozhodcu ("na píšťalku"). V opačnom prípade nemusí útočiaci tím čakať na znamenie rozhodcu.

Voľným priamom kopom je potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

 • kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,
 • podrazí protihráča, alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením pád protihráča spôsobiť,
 • skočí do protihráča,
 • vrazí do protihráča, ktorý sa nebráni, nebezpečným spôsobom, alebo prudko vrazí do protihráča ramenom,
 • napadne protihráča zozadu, vrazí do protihráča zozadu, ktorý mu nebráni v hre,
 • udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,
 • na súpera pľuvne,
 • priamo ohrozí protihráča sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený

Nebezpečné hranie sklzom (faul) je potrestaný žltou kartou.

Voľným nepriamym kopom bude potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

 • hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára),
 • nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (napr. behá medzi protihráčom alebo vystavuje telo tak, aby bránilo protihráčovi a tvorilo prekážku medzi protihráčom a loptou),
 • atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,
 • bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,
 • v priebehu striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, ako striedaný hráč plochu opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo hraciu plochu opustí mimo miesta na striedanie určeného,
 • prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
 • previní sa nešportovým správaním (napr. sa snaží protihráča zmiasť výkrikmi "pusť", "prihraj" a pod., používa na ihrisku neslušné či hanebné slová či už k sebe, alebo iným osobám, odmieta si okamžite upraviť výstroj po upozornení rozhodcu, po vyzutí obuvi pokračuje v hre bez nej),
 • dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,
 • nepriamo ohrozí protihráča sklzom, ak neohrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený,
 • v prípade tzv. "malej domov" (nepriamy kop sa rozohráva v mieste dotyku brankára s loptou, najmenej však vo vzdialenosti 5 metrov od bránky).

17.14 Sklz

Sklz je vo všeobecnosti zakázaný. Pokiaľ však neprichádza ku kontaktu s hráčom alebo protihráč nie je ohrozený, tak sklz je povolený. Pri aplikácii tohto pravidla môžu nastať tieto situácie:

 • Sklz, po ktorom nasleduje akýkoľvek kontakt s hráčom súpera je zakázaný. Na hru sa nadväzuje priamym voľným kopom, resp. pokutovým kopom a prislúchajúcim disciplinárnym opatrením,
 • sklz, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre hráča súpera alebo mu bráni hrať s loptou alebo pokračovať v behu (smer dopredu a vzdialenosť menej ako 1 m súpera) je zakázaný. Na hru sa nadväzuje nepriamym voľným kopom a prislúchajúcim disciplinárnym opatrením.
 • sklz, ktorým hráč zahrá s loptou bez akékoľvek kontaktu a nepredstavuje svojím konaním nebezpečenstvo pre hráča súpera alebo mu nebráni hrať s loptou, prípadne pokračovať v behu je povolený. Hra pokračuje bez intervencie rozhodcu.

17.15 Vhadzovanie lopty

Vhadzovanie lopty je spôsob nadviazania na hru. Loptu vhadzuje na hraciu plochu niektorý z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný predtým, ako lopta úplne prešla za postrannú čiaru po zemi alebo vzduchom.

V prípade zle prevedeného vhadzovania lopty do hry stráca tím nárok na vhadzovanie, vhadzovať loptu do hry tak bude niektorý z hráčov súpera.

Priamo z vhadzovania nemožno dosiahnuť gól.

17.16 Pokutový kop

Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:

 • lopta musí stáť v kľude a rozohráva sa zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej čiary,
 • hráč, ktorý pokutový kop zahráva musí byť identifikovaný,
 • brankár sa nachádza na bránkovej čiare medzi žrďami tvárou k zahrávajúcemu hráčovi
 • hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč. Lopta je v hre, keď sa pohne vpred,
 • v momente kopnutia lopty hráčom, sa brankár musí dotýkať jednou nohou bránkovej čiary,
 • ostatní hráči oboch tímov zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia najbližšie 6 metrov od bránkovej čiary a najbližšie 5 metrov od lopty.

17.17 Penaltový rozstrel

V prípade remízy (jedná sa len o zápasy, ktoré musia skončiť víťazstvom jedného, či druheho tímu, napr. zápasy playoff, či dvojzápasy o postup, či udržanie) bude nasledovať penaltový rozstrel.

Los kapitánov za prítomnosti rozhodcu určí poradie kopajúcich.

Každý tím má tri pokusy, pričom sa tímy striedajú po jednom pokuse. V prípade, ak sa po tretej sérií pokusov nerozhodne, tak sa mení poradie kopajúcich (poradie tímov AB, AB, AB sa zmení na BA BA BA až kým sa nerozhodne) a vymeniť sa musia všetci hráči, vrátane brankára!

V prípade, že už penaltu kopal každý jeden hráč mužstva, tak v tomto prípade môžu hráči kopať penaltu druhýkrát, pričom sa musí opäť dodržať pravidlo o vystriedaní všetkých hráčov vrátané brankára. Takýmto spôsobom sa pokračuje až do rozhodnutia.

17.18 Pravidlo 5 sekúnd pri štandardných situáciach (nové - jar 2024)

Rozhodca odpočítava päť sekúnd a viditeľne to ukáže v nasledujúcich situáciach:

Autové vhadzovanie

Ak je hráč pripravený na vhadzovanie alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca autové vhadzovanie druhému tímu.

Rohový kop

Ak je hráč pripravený zahrať rohový kop alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca kop od bránky pre súpera.

Kop od bránky

Ak je brankár/hráč pripravený na kop od bránky alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca nepriamy voľný kop súperovi. Nepriamy voľný kop bude zahraný z najbližšieho bodu na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie.

17.19 Pravidlo 5 sekúnd pri hre brankára s loptou na vlastnej polovici (nové jar 2024)

Rozhodca odpočítava päť sekúnd a viditeľne to ukáže v nasledujúcich situáciách:

Hra brankára s loptou na vlastnej polovici

Ak má brankár jasne loptu pod kontrolou (v rukách alebo pri hre s nohou) na vlastnej polovici, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca nepriamy voľný kop súperovi. Ak sa v čase prekročenia limitu nachádza brankár v pokutovom území, tak nepriamy voľný kop bude zahraný z najbližšieho bodu na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie.

Brankárovi sa časový limit ruší v prípade, ak loptu posunie v hre na ďalšieho hráča, odkopne, alebo prejde za polovicu ihriska. Počet nahrávok brankára so spoluhráčmi je pritom neobmedzený.

Ak brankár v hre s loptou je na polovici súpera a vráti sa s loptou späť na vlastnú polovicu, tak rozhodca opäť začne odpočítavanie 5 sekúnd.

17.20 Tresty - žltá karta (nové jar - 2024)

Prvé napomenutie žltou kartou -> potrestaný hráč musí opustiť hru na 2 minúty.

Tím napomenutého hráča hrá počas tejto doby v oslabení.

Po skončení oslabenia sa môže potrestaný hráč vrátiť do hry.

V prípade, ak potrestaný tím inkasuje gól v čase oslabenia, môže sa potrestaný hráč vrátiť do hry ihneď po inkasovanom góle.

V prípade, ak ŽK dostane brankár, je možné, aby za neho vykonal trest iný hráč z tímu.

Tím musí pritom dodržať pravidlo o minimálnom počte hráčov, ktoré hovorí, že minimálny počet hráčov na ihrisku je 4+1.

V prípade, že ďalší hráč tímu, ktorý hrá v oslabení, je napomenutý ŽK, tento hráč musí opustiť hraciu plochu na 2 minúty, avšak môže ho nahradiť náhradník tak, aby bol minimálny počet hráčov na ihrisku (4+1) zachovaný. 2 minúty sa následne nastavia k zostávajúcemu času v oslabení.

V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a napomenutie hráča ŽK by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, napomenutý hráč môže ostať na ihrisku a čas v oslabení sa nastavuje.

V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a napomenutie hráča ČK by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, zápas je kontumovaný v prospech súpera.

V prípade, ak hráč na striedačke inkasuje ŽK alebo ČK, tak v tomto prípade nie je hráč ani tím potrestaný časovým trestom (tím nebude oslabený o jedného hráča), ale hráčovi je ŽK, prípadne ČK karta iba pripísaná v zápise o stretnutí. 

Rozhodca ukáže ŽLTÚ KARTU za:

 • Úmyselné hranie rukou,
 • úmyselné odkopnutie lopty po prerušení hry,
 • podľa vlastného posúdenia pri faule,
 • za nešportové správanie (neúcta, zosmiešňovanie súpera, nadávky),
 • nedodržanie pravidiel striedania hráčov,
 • ak hráč sústavne porušuje pravidlá,
 • slovami alebo jednaním prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
 • nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri rozohrávaní,
 • sústavne opúšťa zónu vyznačenú na striedanie,
 • úmyselne opustí hraciu plochu,
 • zdržiavanie nadviazania na hru, nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri nadviazaní na hru vykonaním rohového kopu, alebo voľného kopu (hráči brániaceho sa tímu), nedodržanie pravidla o povinnej výstroji, špeciálne v prípade obuvy.

Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 4 priestupkov: nešportové správanie, nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním, zdržiavanie nadviazania na hru, vstup na hraciu plochu porušením postupu pri striedaní.

17.21 Tresty - červená karta

Hlavný rozhodca vylúči akéhokoľvek účastníka zápasu, ktorý bol 2 x napomínaný ŽK, alebo v prípade, že sa podľa názoru hlavného rozhodcu, previní:

 • násilným správaním,
 • surovou hruou, 
 • opľutím súpera, rozhodcu alebo inej osoby,
 • vážnym faulom,
 • hanlivými výrokmi,
 • zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti súperovmu mužstvu tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom území),
 • použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby,
 • zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súperovi pohybujúcemu sa na bránku súpera spáchaním priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop,
 • počas stretnutia je druhýkrát potrestaný napomenutím,
 • iným nešportovým správaním.

Takto vylúčený účastník stretnutia opustí hraciu plochu bez zbytočných prieťahov (nesmie ostať ani na hráčskej lavičke). Ostatných účastníkov stretnutia vykazuje rozhodca ústne.

V prípade inkasovania ČK potrestaný hráč automaticky končí v danom zápase a má automaticky zákaz nastúpiť v najbližšom zápase (automaticky stop na 1 zápas, ak Disciplinárna komisia neurčí inak). Potrestaný hráč taktiež nesmie v tomto období trestu nastúpiť ani za príbuzné tímy (B-tím, C-tím, prípadne v tímoch, kde nastupuje na striedavý štart, aj v hracom dni, kedy ČK inkasoval). Toto obdobie sa rozumie od okamihu, kedy hráč inkasoval ČK až po dobu najbližšieho zápasu tímu, za ktorý inkasoval ČK (ak Disciplinárna komisia neurčila inú výšku trestu). V prípade, ak sa počas doby trestu hráča zápas tímu, v ktorom inkasoval červenú kartu, odloží, tak sa doba trestu automaticky predĺži do termínu ďalšieho zápasu tímu, v ktorom hráč inkasoval ČK.

V prípade inkasovania ČK a podnetu na ďalšie disciplinárne konanie stanoví výšku trestu Disciplinárna komisia, ktorá zasadá 1x týdženne. Disciplinárne tresty sa prenášajú aj do ďalšej sezóny.

Náhradník je vylúčený, ak spácha nasledovný priestupok

 • Zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti,
 • použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby.
 • Vylúčený hráč alebo náhradník musí opustiť priestor hracej plochy a technickej zóny (lavička).

  V prípade napomenutia či vylúčenia dvoch a viacerých hráčov hrá potrestaný tím stále 4+1 a tresty druhého a ďalšieho potrestaného hráča sa nastavujú.

  17.22 Vylúčený hráč musí opustiť hru - tím hrá 2 minúty v oslabení 

  Tím hrá počas tejto doby v oslabení, po skončení trestnej doby sa hráč už nesmie vrátiť do hry.

  Tím môže po zvyšok zápasu nahradiť vylúčeného hráča iným striedajúcim hráčom, ak hráča nemá, tím hrá v oslabení po zvyšok zápasu.

  Ak potrestaný tím inkasuje v oslabení gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iný striedajúci hráč a až do uplynutia trestu hrá tím v oslabení.

  V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného tímu pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.

  V prípade hrubého porušenia pravidiel si organizátori vyhradzujú možnosť udeliť vyšší finančný aj zápasový trest (najmä v prípade inzultácie).

  Trest hráča plynie od inkasovania ČK až do dňa (vrátane) uvedeného v tabuľke trestov hráčov. Potrestaný hráč taktiež nesmie v tomto období nastúpiť ani za príbuzné tímy (B-tím, C-tím, atď), respektíve za tím, v ktorom nastupuje na striedavý štart.

  V prípade, ak sa počas doby trestu hráča, zápas tímu, v ktorom inkasoval červenú kartu, odloží, tak sa doba trestu automaticky predĺžuje do termínu ďalšieho zápasu tímu, v ktorom hráč inkasoval ČK.

  Hráč, ktorý dostane ČK, je povinný do 2 minút opustiť hraciu plochu, to znamená, že hráč musí ísť za oplotenie (železné, či sieťové oplotenie) hracej plochy.

  V prípade, ak potrestaný hráč neopustí hraciu plochu do 2 minút, môže rozhodca zápas ukončiť.

  18 Odloženie zápasu a kontumácia

  18.10 Odloženie zápasov

  Každý tím bude mať počas základnej časti (1. liga do 5. kola vrátane) nárok odložiť zápas najviac 1-krát.

  Zápasy v dohrávkovom týždni a nadstavbovej časti nie je možné odložiť!

  Možný je len 1 odložený zápas, ktorý musí byť odsúhlasený súperom, a to minimálne 72 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu. 

  Odloženie bude spoplatnené podľa aktuálne platného sadzobníka pokút. Organizátori odporúčajú využiť túto možnosť naozaj len v najnevyhnutnejších prípadoch (choroba, zranenia, ...)

  Náhradný termín bude stanovený s týždennou lehotou dopredu.

  Všetky odložené stretnutia sa odohrajú v jednomalebo dvoch dňoch.

  Termín náhradného zápasu, ktorý stanoví vedenie súťaže, už nebude možné meniť a organizátori nezaručujú, že sa stretnutie odohrá v rovnaký pracovný deň, v ktorom sa daná liga hrá.

  18.11 Kontumácia stretnutia

  Ak tím nenastúpi na zápas bez ospravedlnenia, je zápas automatický kontumovaný v jeho neprospech a bude pokutovaný podľa aktuálneho sadzobníka pokút.

  V prípade kontumácie platí výsledok 5:0 v neprospech kontumovaného tímu.

  Organizátor si vyhradzuje právo na preloženie zápasu z organizačných dôvodov.

  Ak sa v zónach medzi ihriskami a lavičkách zdržiavajú diváci, rozhodca upovedomí daný tím, aby opustili priestory. Ak upozornený tím nezabezpečí opustenie, rozhodca ukončí zápas kontumáciou vinnej strany.

  19 Odkopnutá lopta (nové jar 2024)

  V prípade zakopnutia lopty, sú náhradníci tímu, ktorého hráči sa ako poslední dotkli lopty, povinní dobehnúť po loptu a doniesť ju naspäť.

  Ak tím, ktorý odkopol loptu nemá náhradníkov, je povinný po loptu dobehnúť súper.

  Ak ani jeden tím nemá náhradníkov, tím, ktorý sa posledný dotkol lopty, môže požiadať osoby v diváckej zóne.  

  V prípade straty lopty, bude tímu udelená pokuta podľa aktuálneho sadzobníka.

  20 Ostatné

  Košická nová liga sa riadi svojimi hernými pravidlami, ktoré sú špecifické pre túto súťaž a sú vypísané vyššie. V zvyšných prípadoch (ktoré nešpecifikujú vyššie) sa Košická nová liga riadi hernými pravidlami Slovenského zväzu malého futbalu.

  Hráči hrajú na svoje vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.

  Organizátori si vyhradzujú právo vyniesť rozhodnutie v sporných momentoch aj proti pravidlám Košickej novej ligy, ak sa jedná o objektívne príčiny, ktoré považuje vedenie súťaže za správne pre dobro súťaže (v zmysle fair-play).

  Každý tím a jeho vedenie je plne zodpovedné za správanie sa svojich hráčov, priaznivcov a fanúšikov.

  Manažéri tímov komunikujú (pripomienky, dotazy, žiadosti, a iné.) s organizátormi súťaže len cez oficiálne komunikačné kanály (e-mail, mobilný hovor, SMS, osobné stretnutie). Komunikácia cez sociálne siete, ako je facebook, nie je považovaná za oficiálny komunikačný nástroj.

  Hráči na sociálnych sieťach sú zodpovední za svoje správanie. V prípade slovných inzultácií na adresu rozhodcov, súperov, organizátorov či samotnej súťaže, môžu byť hráči pri hrubom porušení tohto pravidla, potrestaní rovnako ako na hracej ploche.

  Putovný pohár KNL CUP určený pre víťaza Košickej novej ligy je majetkom o.z. Malý Futbal Košice. Víťazný tím ho získava vždy len do konca nasledujúcej sezóny.

  Pri zložení skupín pre novú sezónu je rozhodujúce poradie tímov z predchádzajúcej sezóny. Vedenie súťaže si vyhradzuje právo na vykonanie takých zmien, aby zaručil plnohodnotné vytvorenie základných skupín pre novú sezónu (možný počet tímov v základnej skupine je 6, 8, 9, 10 a 11), tak aby tímom garantoval minimálne 9 zápasov. Preto môže nastať situácia, kedy bude tím dodatočne posunutý o ligu vyššie, alebo o ligu nižšie.

  V prípade odstúpenia tímu zo súťaže (z vlastnej iniciatívy tímu), stráca tím nárok na vrátenie štartovného.

  3. opakované nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia) znamená vylúčenie tímu z ligy a prepadnutie štartovného (súčasť Sadzobníka pokút).

  Jednotlivé zľavy na štartovné nie je možné kombinovať.